chisci-skatinhereChisci decided today’s scene needed some shojo bubbles. ¬†ENJOY THEM.