chisci-skatinhereChisci decided today’s scene needed some shojo bubbles.  ENJOY THEM.